dijous, 4 de setembre de 2008

Cap a les Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement

El nou marc legal generat per la Llei Orgànica d'Educació (art. 23, e)estableix com a objectius de l'educació: Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d'informació per tal de, amb sentit crític, adquirir nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació.
Aquests objectius generals es concreten en l'assoliment de l'anomenada competència digital que, d'acord amb l'annex 1 punt 4 del Reial Decret 1631/2006, consisteix "a disposar d'habilitats per buscar, obtenir, processar i comunicar informació, i per transformar-la en coneixement".
L'adquisició d'aquestes habilitats afecta totes i cadascuna de les àrees curriculars, raó per la qual cal parlar d'una competència transversal, com ho fan els nous Decrets curriculars d'educació primària i secundària. No hi ha, doncs, un tractament de la informació i la comunicació al marge dels continguts específics de les àrees i, per contra, no hi ha aprenentatge significatiu avui dia que es pugui construir sense el suport ni les estratègies derivats de la nova manera de socialitzar-se que han generat les tecnologies de la informació i la comunicació.
L'assoliment d'aquesta fita no es pot realitzar sense la complicitat del professorat i la consegüent implicació i compromís amb la inserció de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en les pràctiques pedagògiques. Aquest és el pas que volem afermar per consolidar el que hem anomenat Tecnologies de l'Aprenentatge i del Coneixement.
La formació permanent ha de donar resposta a aquest repte per tal que el professorat estigui capacitat per:
utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació extraient-ne el màxim rendiment a partir de la comprensió de la naturalesa i manera d'operar dels sistemes tecnològics;
prendre consciència, reflexionar i saber avaluar l'efecte que els canvis tecnològics tenen en el món personal i sociolaboral;
fer un ús ètic de les tecnologies de la informació i la comunicació;
emprar estratègies per a la identificació i la solució de problemes habituals de programari i maquinari;
crear en diferents llenguatges i amb diferents eines tecnològiques i construir conjuntament el coneixement;
aprofitar les TIC per procedir a analitzar la informació de forma crítica, tractar-la i emprar-la en la presa de decisions i la solució de problemes;
treure profit del potencial comunicatiu per establir xarxes de treball col·laboratiu amb la finalitat de conèixer i relacionar-se amb entorns físics i socials cada cop més amplis.
Les hem resumit al decàleg següent:
Situar la formació en centre com a eix fonamental de la formació TIC, entesa com a instrument impulsor i desenvolupador del projecte d'implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en cada centre, de forma transversal i que abasti totes les actuacions pedagògiques que s'hi duen a terme.
El repte, doncs, de formació és donar-li vida fent que sigui coneguda i utilitzada a les aules, per a la qual cosa cal una nova orientació i una altra mirada sobre l'univers TIC, caracteritzat pel canvi constant. Un canvi, doncs, que demana l'actualització constant dels cursos i la seva adaptació a les eines lliures i una dinàmica de treball diferent, presidida pel protagonisme del professorat i, fins i tot del mateix alumnat, en la construcció de materials i la cultura del coneixement compartit, sense barreres i amb ajustament a la legalitat.
Mostrar les possibilitats didàctiques dels nous llenguatges i mitjans audiovisuals cercant la convergència TIC-audiovisuals.
Fomentar els seminaris com a espai de trobada, de reflexió conjunta entre les coordinacions i comissions TIC de centre i d'intercanvi d'experiències, enteses en un el sentit ampli i enriquidor, de manera que es contemplin tota mena de llenguatges i formats.
Caracteritzar les jornades tècniques com a instruments essencials de suport a l'ús de les dotacions TIC del Departament.
Assegurar el màxim aprofitament didàctic d'equipaments i infrastructures.
Afavorir la col·laboració, la compartició i la difusió de tota mena de materials educatius, propostes de treball i experiències d'ús de les TIC als centres sorgides dels diferents espais de formació.
_____________________________